Home fleche Wettelijke voorschriften
 

Wettelijke voorschriften

WETTELIJKE MELDINGEN / PRIVACY
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE EN DE PERSOONLIJKE RUIMTE. De toegang tot de website www renovas.be alsook het gebruik hiervan zijn onderworpen aan de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens gebruik te maken van de website.

1. Bestaansreden van de site
De website van RenovaS www.renovas.be is bedoeld als informatie- en communicatiemiddel voor de Schaarbeekse bevolking en voor alle andere personen die, persoonlijk of beroepsmatig, belangstelling hebben voor programma’s voor stadvernieuwing gevoerd op het Schaarbeekse grondgebied evenals voor de diverse hulp en begeleiding bij renovatie van de privéwoningen (renovatiepremies, energiepremies, … toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Als u persoonlijk of specifiek advies nodig hebt, dient u hiervoor onze cel renovatieadvies of onze wijkantennes te raadplegen.

Hierna zal de website www.renovas.be “de Site” worden genoemd.
Aan het gebruik van de Site zijn enkele algemene voorwaarden verbonden, die hieronder worden beschreven. Door gebruik te maken van de Site verklaart u de algemene gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

2. Contactgegevens
U kunt de asbl RenovaS contacteren op: info@renovas.be

3. Toepasselijk recht
De Site is gevestigd in België en valt onder de Belgische wetgeving. Wanneer u de Site gebruikt, aanvaardt u dat uw gebruik en elke informatie hierop ook onder de Belgische wetgeving valt. In geval van geschil aanvaardt u dat dit geschil door de Rechtbanken en Hoven van het arrondissement Brussel zal worden beslecht.

4. Onderbreking en wijziging van de dienst
RenovaS kan niet garanderen dat de Site volledig vrij zal zijn van technische problemen.
RenovaS is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onderbreking van de dienst. Zij behoudt zich trouwens het recht om de dienst te onderbreken om gelijk welke reden en zonder dit te moeten rechtvaardigen en ze kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van de onderbrekingen.

5.Aansprakelijkheit
RenovaS ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct, exhaustief en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen fouten voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de op de Site verspreide informatie fouten zou bevatten of als bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal RenovaS alles in het werk stellen om deze situatie zo snel mogelijk te verhelpen.
RenovaS wijst elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de website of de ter beschikking gestelde informatie op de website waarnaar de Site verwijst. De gebruiker is persoonlijke verantwoordelijk voor elke eventuele schade aan zijn computersysteem of elk verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

6. Auteursrechten
Tenzij anders bepaald is de informatie die u op of via de Site vindt, vrij van auteursrechten. De informatie mag gratis worden gebruikt maar met vermelding van de bron en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Wanneer een voorafgaandelijke toestemming vereist is voor het gebruik of reproductie van bepaalde informatie, zullen de gebruiksgrenzen uitdrukkelijk worden vermeld. Voor het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (waaronder meer bepaald afbeeldingen en video’s) is altijd een voorafgaandelijke goedkeuring nodig. En RenovaS behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.renovas.be voor tenzij anders aangegeven. Bepaalde informaticatoepassingen en grafische elementen die op of via de Site te raadplegen zijn, worden door derden verstrekt en kunnen onder het auteursrecht vallen, dit beperkt de gebruiks- en reproductiemogelijkheden ervan en maakt dat de voorafgaande toestemming van de auteur vereist is. RenovaS verbindt zich ertoe om Boek XI (intellectuele eigendom) van het Wetboek van Economisch Recht na te leven, alsook de Berne Conventie van 9 september 1886 voor de bescherming van letterkunde en kunst. RenovaS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-naleven van deze wetgeving door gebruikers van de Site.

7. Reproductierecht
De volledige Site valt onder de Belgische en internationale wetten inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Voor elke kopie van pagina’s van de Site, die niet vrij is van auteursrechten, moet de toestemming van RenovaS worden bekomen, alsook van elke andere houder van auteursrechten, ze moet ook het reproductierecht van RenovaS vermelden.

De reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling, transformatie, het gebruik of elke andere tussenkomst voor commerciële of publiekelijke doeleinden in de zin van het auteursrecht is uitdrukkelijk verboden. Het is verboden om de informatie op deze Site op te slaan in een databank.

8. Hypertekstlinks
De Site bevat links naar andere sites. Deze websites waarvan het adres regelmatig wordt gecontroleerd, maken geen deel uit van deze Site. RenovaS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. RenovaS wijst elke verantwoordelijkheid af voor de daarop vermelde informatie.
De Site kan, al dan niet met medeweten van RenovaS, aan andere sites, sociale netwerken of platformen op internet zijn gelinkt via hypertekstslinks. RenovaS wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor de informatie op deze andere sites. De website internet www.renovas.be kan links bevatten naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover RenovaS geen enkele technische of inhoudelijke controle heeft.
RenovaS kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud en evenmin met betrekking tot de beschikbaarheid van deze websites.

9. Varia
RenovaS behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de vertrouwelijkheidsverklaring aan te vullen, te verbeteren en te wijzigen door middel van een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de website. Door de Site te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze wijzigingen.