Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Renovatie van de woning
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Renovatie van de woning

RenovaS helpt u met de renovatie van uw woning

Het Brussels woningenpark heeft een toenemend nood aan kwalitatieve en duurzame renovatie om de ambities van het Gewest te realiseren. De cel renovatieadvies van RenovaS heeft de opdracht om:

· te sensibiliseren rond energiebesparingen

· informatie te verstrekken rondde financiële steun voor het uitvoeren van werken aan een verlaagd tarief bestekken te bestuderen

· de banden met de dienst stedenbouw te vergemakkelijken

· advies te verstrekken inzake de technische, administratieve problemen, enz.

In het kader van het duurzaam wijkcontract Stephenson, wordt de cel renovatieadvies versterkt om zowel de huurders als de eigenaars te begeleiden aan de hand van:

· de wekelijkse permanentie van een architect renovatieadviseur in de wijkantenne die individueel advies geeft,

· deur-aan-deur bezoeken om te informeren rond de specifieke acties van de cel renovatieadvies die op termijn de ganse perimeter van het SVC zullen bestrijken,

· de versterking van de technische bezoeken aan de eigenaars voor een begeleiding op maat van de renovatie van hun goed, maar ook aan de huurders om zich te vergewissen van de bewoonbaarheid van hun woning,

· het opstellen van brieven om eigenaars te te informeren en sensibiliseren rond de beschikbare hulpmiddelen,

· een huuropvolging via de technische, administratieve en juridische begeleiding van de huurders,

· hulp bij het opstellen van een stedenbouwkundige aanvraag zonder architect om stedenbouwkundige inbreuken te regulariseren ,

· bijstand voor de mede-eigendommen (tot 10 eigenaars) om moeilijke of conflict situaties die de renovatiewerken verhinderen te deblokkeren,

· collectieve acties en animaties rond diverse thema’s zoals de rechten en plichten van de huurder/eigenaar, de gezondheid en veiligheid van woningen, de energiebesparingen, enz.

· een partnerschap met de sociale huisvestingsmaatschappij ASIS om een tiental woningen van slechte kwaliteit te renoveren en ze om te vormen tot sociale woningen of soortgelijke woningen, waarbij de bewoners worden geholpen bij hun herhuisvesting.

Contact
RenovaS asbl - Renovatieadvies
shermesse@renovas.be
T. +32 (0)2 215 85 16

Antenne van het duurzaam wijkcontract Stephenson - Vanderlindenstraat 151-153

Alle woensdagen van 08:00 tot 12:00

Cel renovatieadvies - Colignonplein 41, 1030 Schaarbeek
Maandag, dinsdag en vrijdag van 9:00 tot 13:00,
Donderdag 14:00 - 18:00 : alleen op afspraak