Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Ik doe mee fleche De openbare onderzoeken
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

De openbare onderzoeken

Vóór de aanvang van de bouwwerken kunnen de bewoners via een openbaar onderzoek hun opmerkingen kenbaar maken aan de dienst stedenbouw van de gemeente Schaarbeek. Op de interactieve kaart van de gemeente Schaerbeek] vind je een overzicht van alle beschikbare openbare onderzoeken.

HOE TOEGANG KRIJGEN TOT DE DOCUMENTEN, HOE REAGEREN … ?

HOE VERLOOPT EEN OPENBAAR ONDERZOEK?
1. De Gemeente Schaerbeek dient een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning bij het Brussels Gewest.
2. De gemeente plaatst rode affiches om bewoners te informeren
3. Bewoners hebben 15 - 30 dagen (afhankelijk van het project) om hun opmerkingen in te dienen bij de gemeente.
4. De overlegcommissie bespreekt de ontvangen opmerkingen.
5. Het Gewest neemt een beslissing: gunstig, gunstig met voorwaarde/n of ongunstig.

HOE DE DOCUMENTEN RAADPLEGEN ?
Online
Het consulteren van de openbare onderzoeken gebeurt bij voorkeur online openpermits (eventueel in de Openbare computerruimte, Rogierlaan 22, tel 0492 19.35)
Ter plaatse
De technische inlichtingen over het dossier kunnen bekomen worden aan het onthaal van het Gemeentehuis, Colignonplein, 1030 Brussel op maandag van 9 tot 12 uur.

HOE OP HET PROJECT REAGEREN?
Schriftelijk
Gericht aan het College van de Burgemeester en Schepenen,
> e-mail mpp@schaerbeek.be
> post : Gemeentehuis (Bureau 2.08), Departement Stedenbouw-Milieu, Colignongplein – 1030 Schaarbeek
Mondeling
>zich richten tot het onthaal van het Gemeentehuis, Colignonplein, 1030 Brussel op maandag van 9 tot 12 uur.
De dienst bezorgt dan gratis een kopie van de opmerkingen aan de aangever.

HOE GEHOORD WORDEN DOOR DE OVERLEGCOMMISSIE?
Eender wie kan in zijn opmerkingen of bezwaren vragen om gehoord te worden door de overlegcommissie.
De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is, op zijn vroegst, 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.