Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche SCHOOL EN WIJK
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

SCHOOL EN WIJK

SCHOOL EN WIJK

VASTSTELLING
De wijk bundelt de aanwezigheid van talrijke Franstalige en Nederlandstalige scholen, basis, middelbaar en hoger onderwijs, grote gezinnen, eenoudergezinnen, …. Vele ouders missen de kennis van een/of beide landstalen en/of zijn analfabeet. Het percentage schoolverlaters ligt hoog.

DOELSTELLINGEN
De school aanmoedigen om zich open te stellen naar de wijk toe, de ouders te begeleiden en te valoriseren door hen uit te nodigen om mee te werken aan het dagelijks leven van de school, het creëren van banden met andere verenigingen en/of instellingen ...

HET PROJECT
De ouders worden gevraagd om te wennen aan het schoolmilieu en zich in te spannen voor de begeleiding van hun kind. Het project werkt samen met het netwerk van lokale actoren, ook die rond gezondheid, en de hogescholen van de wijk: taallessen, logopedie, alfa, steun voor ouderschap, schoolondersteuning, informaticalessen. De school verleent toegang tot uitrustingen buiten de schooluren ….

De projectoproep is gesloten.
De projecten bevinden zich in de goedkeuringsfase door de verschillende bevoegde instanties.