Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Participatief budget fleche Reglement 2019
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Reglement 2019

Het participatief budget van het stadsvernieuwingscontract wil initiatieven voor de verbetering van het leefklimaat in de wijk steunen, door de financiering van projecten die worden opgestart en gedragen door bewoners, van de wijken Noord, Brabant, Aarschot of Haacht in Schaarbeek en Sint-Joost.

Reglement (2 MB)

Dit fonds beschikt over een enveloppe van 40 000 euro per jaar tot 2022.
De projecten kunnen variëren: creatie van een bewegwijze-
ring om de bewoners naar de parken te leiden, een sporttoer-
nooi tussen de wijken, een boekendoos, enz.

Dit dispositief heeft als doel de bewoners aan te moedigen en te ondersteunen bij de verwezenlijking van hun ideeën voor de verbetering van hun wijk. Het is een budget dat collectief wordt beheerd, alle beslissingen worden samen genomen, in een vergadering. Het participatief budget is voor iedereen. Het rekent erop dat de collectieve burgeracties verandering brengen.

ALGEMENE MODALiTEiTEN
In 2019 zullen twee projectoproepen gelanceerd worden: mei en oktober.

Elke projectenaanvraag beschikt over een enveloppe van minimum 15.000€. De overige 10.000€ zijn een reserve voor de 2 projectoproepen van het jaar.

Een project kan genieten van een enveloppe van maximum
20.000€.

Indien het bedrag van een projectenaanvraag niet uitgegeven is, wordt het resterende budget automatisch overgeheveld naar de algemene enveloppe van hetzelfde jaar. Indien er op het einde van het jaar nog budget overblijft, wordt het volledig overgedragen naar het volgende jaar. Het reglement wordt elk jaar herzien om te leren uit de voorgaande ervaringen.

WiE KAN EEN PROJECT iNDiENEN?
Elke groep van minstens 2 bewoners of gebruikers van de wijk zonder leeftijdsgrens (1 kind kan een project voorstellen indien hij begeleid wordt door een volwassene). Een groep kan één enkel project voorstellen maar een persoon kan deel uitmaken van verschillende groepen.

WANNEER EN HOE EEN PROJECT iNDiENEN?
De projecten worden ingediend aan de hand van het formulier dat beschikbaar is in de antenne Reine (zie info) of downloadbaar op de site van RenovaS.
Het ingevulde dossier moet per mail worden doorgestuurd naar efranceschetto@renovas.be of binnengebracht in de antenne Reine.
In 2019 zijn er 2 momenten om een project in te dienen.

Indiening van de projecten

 • 27 mei 2019
 • 8 november 2019

Sélection (lieu à préciser)

 • 11 juni 2019 om 18h30
 • 28 november 2019 om 18h30

De projecten zullen het voorwerp uitmaken van een presentatie voor de selectievergadering.
Een project dat niet wordt geselecteerd, kan opnieuw worden ingediend tijdens volgende projectoproepen.
De mogelijkheid om een project te verlengen in het jaar van zijn uitvoering is niet uitgesloten.

WiE KiEST DE PROJECTEN EN HOE?
De projectdragers stellen hun project voor in een selectievergadering die voor iedereen toegankelijk is, bewoners en gebruikers van de wijk. De vergadering komt samen voor elke selectie.

Na de voorstelling beoordeelt de vergadering de projecten in twee subgroepen (dragers, en niet-dragers). Daarna gaat de vergadering, op basis van de evaluaties, collectief over tot de selectie van de projecten die een financiële ondersteuning zullen krijgen.

Voor de selectievergadering kunnen de projecten ingekeken worden in de antenne Reine en op de site www.renovas.be.

HOE DEEL UiTMAKEN VAN DE SELECTiEVERGADERiNG?
Om deel te nemen aan de selectievergadering volstaat het om het onderstaande formulier in te vullen en het ons terug te bezorgen (via mail, post of door het binnen te brengen in de Koninginneantenne ten laatste een werkdag vóór de datum van de selectievergadering.

Inschrijving voor de selectiejury
Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GSM / Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wenst deel te nemen aan de selectiejury voor de projecten voorgesteld in het kader van het stadsvernieuwingscontract, die zal plaatsvinden in
- 11 juni 2019 - 28 november 2019
(verschillende vakken mogelijk)

DE WiJKANTENNE ONDERSTEUNT
Bewoners die een project willen indienen, kunnen zicht wenden tot de antenne Reine met vragen of voor hulp bij het ontwerpen en opstellen van het project, het bepalen van de financiële en materiële behoeften, de voorbereiding van de voorstelling van het project, enz.

Elsa Franceschetto
efranceschetto@renovas.be
T 02 213 00 00
Koninginneplein 38 - 1030 Schaarbeek
Facebook:@reinecru.2svc.2

FiNANCiERiNG EN TERMiJN
Het budget dat wordt toegewezen aan elk geselecteerd project is bedoeld om de werkings -en materiaalkosten verbonden aan de uitvoering van het project te te dekken. Investeringen en personeelskosten zijn uitgezonderd (projectdragers kunnen niet bezoldigd worden). De projecten kunnen voorgefinancierd worden.

Alle uitgaven moeten gestaafd worden met een factuur of een geldig kasticket. Het toegekende bedrag moet binnen de 12 maanden die volgen op de selectie uitgegeven worden.

SELECTiECRiTERiA
Elke project moet:

 • het verbeteren van het leefklimaat in de wijk beogen (ontmoetingsplaatsen en zachte mobiliteit te vergemakkelijken, netheid en vergroening verbeteren)
 • de waarden van het participatief budget naleven: samenleven, respect en sociale cohesie
 • het voorwerp uitmaken van een gedetailleerd budget binnen de 12 maanden na de projectselectie verwezenlijkt zijn
 • door minstens 2 bewoners of gebruikers van de wijk ontworpen en gedragen worden
 • binnen de perimeter van het stadsvernieuwingscontract gevestigd zijn. Een project kan echter, gedeeltelijk, verwezenlijkt worden buiten de perimeter indien het ‘verankerd’ is in de wijk

Een project heeft meer troeven:

 • indien het wordt gedragen door een groot aantal personen en met gevarieerde profielen
 • indien het gerelateerd is aan de thema’s die werden geïdentificeerd voor het verbeteren van de wijk
 • indien het rekening houdt met de reeds bestaande dynamieken in de wijk
 • indien het project een denkwerk op lange termijn inhoudt